ปกหน้า

สารบัญ

คำแนะนำผู้เขียน

ปกหลัง

หน้าชื่อเรื่อง และผู้เขียน
1-4

ผลของวิธีการให้ความร้อนต่อการลดปริมาณจุลินทรีย์ในใบตำลึง

จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล กนกวรรณ พุ่มนิล และ พริมา พิริยางกูร

5-8

การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพเมล็ดในพริกแห้งพันธุ์ ‘หัวเรือ’ ระหว่างการเก็บรักษา

วิศณีย์ โพธิ์หล้า เฉลิมชัย วงษ์อารี วาริช ศรีละออง และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

9-12

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์บานไม่รู้โรยและวงศ์ทานตะวันในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบนพื้นที่สูงภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ วิภาวี ชั้นโรจน์ อภิญญา วงศ์เปี้ย และ ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์

13-16

การประยุกต์ใช้การวัดค่าสีมะเขือเทศด้วยสมาร์ทโฟนและกล้องดิจิทัล

เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ วิชชุดา สังข์แก้ว และ เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

17-20

ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาและสมบัติทางเคมีของผงสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

เขมรุจิ เข็มทอง วชิราภรณ์ ผิวล่อง สุรศักดิ์ สัจจบุตร จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ และ ศิริลักษณ์ ชูแก้ว

21-24

ประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ร่วมกับน้ำตาลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำยาปักแจกันและปรับปรุงคุณภาพดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธุ์สันทรายบูลหลังการเก็บเกี่ยว

วิรัญญา แพ่งพนม จุฑามาศ พร้อมบุญ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และ มัณฑนา บัวหนอง

25-28

การศึกษาความเป็นไปได้ของสารเคลือบไคโตซานผสมเอเอ็มพีและแอนโทไซยานินในการตรวจสอบการเกิดสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนในแบบจำลองภาชนะบรรจุผลิตผลสด

จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล กฤษญา เนตรประไพ และ พริมา พิริยางกูร

29-32

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของฟิล์มไคโตซานผสมกรดแกลลิก สำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด

พริมา พิริยางกูร ชลิตา แสงทอง และ จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล

33-36

อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของผักคะน้า และการสะสมธาตุไนโตรเจนที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง

จิรายุทธ เทียมสม และ วิมลนันทน์ กันเกตุ

37-40

การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ

สุกัลยา ศิริฟองนุกูล

41-44

การอนุรักษ์พืชสกุล Kaempferia ด้วยเทคนิคการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ

สุกัลยา ศิริฟองนุกูล

45-48

การศึกษาอิทธิพลของสภาวะที่ใช้ในการชงชาโมโรเฮยะ ต่อลักษณะทางเคมีกายภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

ธนาพร มั่นจอง สุภัทร์ ไชยกุล และ ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ

49-52

ผลของการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มผงข้าวกล้องโฮลอินวัน สำหรับกลุ่มผู้บริโภคอ้วน เบาหวาน น้ำตาลสูง

กันติยา สุวรกุล สุภัทร์ ไชยกุล และ Carol Hutchinson

53-56

แผ่นฉนวนหลังคาดาดฟ้าปลูกได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ขวัญรัตน์ อัสสานนท์ สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร และ มณฑล ฐานุตตมวงศ์

57-60

องค์ประกอบกลิ่นและกลิ่นสำคัญในสับปะรด (Ananas comosus [L.] Merr.) พันธุ์ตราดสีทอง

กมลชนก ปัญโญ สมโภชน์ น้อยจินดา กิตติ โพธิปัทมะ สุริยา ฤธาทิพย์ และ เฉลิมชัย วงษ์อารี

61-64

การใช้ประโยชน์ผงกากข้าวโพดหวานเพื่อทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่

บงกชมาศ โสภา เสาวนีย์ ฝัดศิริ และ ศุภรา จันทร์คืน

65-68

ผลของสารสกัดจากใบชาในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอม

Zaryab Raza กัลยา ศรีพงษ์ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

69-72

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะแป่ม

สุนันท์ นวลเพ็ง กษมา ชารีโคตร และ จริยา นิวงศา

73-76

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบมะหาด

จาตุรงค์ จงจีน และ ศศิธร ธงชัย

77-80

ผลของสารสกัดจากผักไชยาต่อโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum spp.) ในพริก

จาตุรงค์ จงจีน และ ศศิธร ธงชัย

81-84

การประยุกต์ใช้รังสีเอกซ์ในมะม่วงเขียวเสวยเพื่อการส่งออก

สุรศักดิ์ สัจจบุตร เขมรุจิ เข็มทอง จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ ทศพล แทนนรินทร์ นงค์นุช แจ้งสว่าง วชิราภรณ์ ผิวล่อง

วณิช ลิ่มโอภาสมณี วรารัตน์ คำหวาน ศิริลักษณ์ ชูแก้ว และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์

85-88

ผลของเกลืออนินทรีย์ร่วมกับการควบคุมปริมาณน้ำอิสระต่ออัตราการเจริญของ เชื้อรา Aspergillus flavus ที่คัดแยกได้จากพริกไทยดำ (Piper nigrum L.)

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และ ณัฐนันท์ เนียมโสต

89-92

ผลของปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีดสูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม

ปรัชวนี พิบำรุง และ ฐิติรัตน์ แซ่วื้อ

93-96

ผลของระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรทในผักกาดหอม

ปรัชวนี พิบำรุง และ กชกร ประคองสุข

97-100

ผลของชนิดพันธุ์มะพร้าวทะเลทรายต่อการงอกของเมล็ดและการพัฒนาในสภาพปลอดเชื้อ

ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ และ กุลจิรา พรรณปัญญา

101-104

ประสิทธิภาพสารเคมีอนุภาคนาโน CuO และ ZnO ในการยับยั้งการเจริญเส้นใยเชื้อรา Pyricularia oryzae สาเหตุโรคไหม้ของข้าว

ณัฐฏพุฒ โพธิ์วรสุนทร และ ปัฐวิภา สงกุมาร

105-108

การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มขนาดของผลองุ่นรับประทานสดพันธุ์ White Malaga

สุวรรณา วันคำ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์  ธีร์ หะวานนท์ และภาสันต์ ศารทูลทัต

109-112

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการปรับสภาพชานอ้อยด้วยไมโครเวฟร่วมกับกรดซัลฟูริกโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

อรณิชา รูจีพันธ์ จุฑามาศ ยิ้มแย้ม สุชีรา เหล่าเจริญ และ ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส

113-116

การขยายพันธุ์ต้นนางแย้ม (Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ธนิดา ยงยืน และพัชรี สินุนาวา

117-120

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่

มัชฌิมา แสนวัง และ กษมา ชารีโคตร

121-124

การจำแนกหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ ของประเทศไทย

จันทนา โชคพาชื่น รัชนี ศิริยาน เสาวนี เขตสกุล และ จิรภา ออสติน

125-128

การจำแนกกระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ ของประเทศไทย

จันทนา โชคพาชื่น รัชนี ศิริยาน เสาวนี เขตสกุล และ จิรภา ออสติน

129-132

การยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia theobromea สาเหตุโรคผลเน่าของมังคุดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

นฤมล ปิยะเสถียรรัตน์ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ วาริช ศรีละออง อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

กัลยา ศรีพงษ์ และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

133-136

การลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก็สชีวภาพ โดยใช้ Sodalime แบบหนึ่งขั้นตอน และ 2 ขั้นตอน

วารุณี ลิ่มมั่น และ รัตนชัย ไพรินทร์

137-140

การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย

วารุณี ลิ่มมั่น และ รัตนชัย ไพรินทร์

141-144

องค์ประกอบเรซิ่น ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของเบียร์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดฮอปส์

กริษฐา เดชวัน กิรติกานต์ มุ่งกลาง ภาณุพงศ์ สุ่มหิรัญ และ มงคล เพ็ญสายใจ

145-148

การผลิตเม็ดบีดส์น้ำสับปะรดผสมโปรไบโอติกด้วยเทคนิครีเวิร์สสเฟียริฟิเคชั่น

กิตติ เมืองตุ้ม

149-152

การใช้สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเพื่อสุขภาพ

วิชชุดา สังข์แก้ว ภัชรี สิทธิกิจโยธิน และ สุวโรจน์ อัครพรพิทักษ์

157-160

การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพด

เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ ภัททิรา ศาตร์วงษ์ และ พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท

161-164

ผลของการใช้น้ำตาลไอโซมอลทูโลสในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมพลังงาน ต่อลักษณะทางเคมีกายภาพ ประสาทสัมผัสและการปลดปล่อยน้ำตาลด้วยการจำลองการย่อยในหลอดทดลอง

พิมพ์รวี กุสสลานุภาพ สุภัทร์ ไชยกุล และ อลิสา นานา

165-168

ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณภาพของไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงมหาชนก

ดาริกา มากคงดี พัชรพร พรมระเริง และ ศรัญญา วอขวา

169-172

แตงโมแผ่น : วิธีใหม่ในการเตรียมแตงโมแผ่นโดยปราศจากการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ดาริกา คงชมแพ่ง ธนัชชา เทียมเดช นิพร เดชสุข และ พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

173-176

ผลของการใช้มิวซิเลจจากเม็ดแมงลักในการทดแทนไข่แดงบางส่วนต่อลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของชิฟฟ่อนเค้ก

ศริสา ทวีแสง วารินทร์ รังวัสสา และ สุภาวดี บุดทะสี

177-180

ฤทธิ์การต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของขนมปังของสารสกัดจากเปลือกสับปะรด

นิรมล ปัญญ์บุศยกุล เพ็ญทิชา สุขทรัพย์ และ อิษยา ยอดยิ่ง

181-184

ผลของสารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บเกี่ยวต่อการลดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

ไชยภร เก็บเงิน ปรียานุช แสงประยุร อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เฉลิมชัย วงษ์อารีย์ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

สุกัญญา เอี่ยมลออ รัตนา รุ่งศิริสกุล และ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

185-188

ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว กนกพร แตงสุข ชลธิชา ขนายงาม และ นิยม บัวบาน

189-192

การพ่นแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ทางใบต่อผลผลิตและการเกิดโรคใบไหม้ในข้าว (Oryza sativa L.)

เฉลิมชัย แพะคำ จตุพล คนเสงี่ยม ปิยะนันท์ ประสิงห์ และ วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

193-196

การแยกและคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มา สปีชีส์ จากดินสำหรับยับยั้งเชื้อรา Phytophthora colocasiae

เพชรพิกุล ขำอ่อน และ กมลวรรณ สนใจยิ่ง

197-200

การอนุรักษ์ดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ

สุพินญา บุญมานพ

201-204

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

รัชนีวรรณ กุลจันทร์ สุภาวดี ธีรธรรมากร ภัทรพร เรียงภิรมย์ พรธีรา รัตนรัตน์ และ พิพัฒน์ เนียมเปรม

205-208

การศึกษาเบื้องต้นของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำคั้นผลส้มซ่าที่ปลูกแบบไร้สารพิษในพื้นที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัฒนา อัจฉริยะโพธา สินีนาถ สุขทนารักษ์ และ เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

209-212

ประสิทธิภาพการใช้สารโซเดียมคลอไรท์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไมโครกรีน

ปุณิกา แสงสุข ปรียานุช แสงประยูร มธุรส ขุมทองวัฒนา ไชยพร เก็บเงิน

มัณฑนา บัวหนอง และ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

213-216

ผลของกระบวนการออกซิเดชั่นชั้นสูง (H2O2/UV-C) ร่วมกับฟองก๊าซขนาดไมโครนาโนต่อการกระตุ้นการสร้างสารพฤกษเคมี และสารต้านอนุมูลอิสระในไมโครกรีนไควาเระ

สุวนันท์ ยอดสาร พรพรรณ เล็กขำ อารีลักษณ์ แก้วเล็ก  Surisa Phornvillay จิราพร อ่อนศรีทอง

วาริช ศรีละออง และ ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

217-220

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกาแฟอราบิกาและโรบัสตาในจังหวัดสงขลา

ชุติกาญจน์ แสนเสนาะ วันดี อินทร์เจริญ เสาวภา ด้วงปาน และระวี เจียรวิภา

221-224

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่มีผลต่อคุณภาพผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์‘ฝ้ายเขียวเกษตร 2’

โยทะกา รมยาสัย เจนจิรา ชุมภูคำ ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ และ อารยา อาจเจริญ เทียนหอม

225-228

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก้วสารพัดนึก (Alocasia sanderiana W. Bull.)

วัลยา มงคลสวัสดิ์ ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ มานิต นรบัติ พลอยทิพย์ เวียงสมุทร และ สุกัญญา ทองเพ็ญ

229-232

การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายฟอสเฟตจากดินแปลงนาข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์

อรลัดา เจือจันทร์ นิอร งามฮุย และ อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ

233-236

ความแตกต่างกันของเทอร์พีนในมะม่วงน้ำดอกไม้ 3 พันธุ์ปลูก

ธมกร ตันสกุล สมโภชน์ น้อยจินดา กิตติ โพธิปัทมะ สุริยา ฤธาทิพย์ และ เฉลิมชัย วงษ์อารี

237-240

การใช้ethanol vapor releasing pad เพื่อควบคุมเชื้อจุลินทรีย์และคุณภาพของทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค

กัลยา ศรีพงษ์ ทันวลี ศรีนนท์ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

241-244

ผลของการใช้แป้งมันเทศสีส้มและแป้งข้าวฟ่างต่อลักษณะคุณภาพของเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตน

ญาดา ทับทิม ภัทรภรณ์ อุตมะโน นาถสุดา ขจรพงษ์ศรี และ ดวงใจ มาลัย

245-248

การผลิตโยเกิร์ตข้าวดำ

ปุญญิศา วัฒนะชัย สุรีรัตน์ ราศีดี และ หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์

249-252

ผลของ Lactobacillus casei (TISTR 1463) และ Lactobacillus acidophilus (TISTR 1336)

ต่อปริมาณวิตามินซีฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำชาเขียว

พริมา พิริยางกูร อชิรญา แก่นจันทร์ และ จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล

253-256

ผลของอุณหภูมิและอายุการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลโกโก้

นัฐริษา ลิ่มจำเริญ อดิเรก รักคง สุภาณี ชนะวีรวรรณ และ ระวี เจียรวิภา

257-260

ระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตงาอินทรีย์ในชุดดินสันทราย

เนตรนภา อินสลุด พีรพันธ์ ทองเปลว และ ปริญญา มรดกพนา

261-264

ผลการกระตุ้นการงอกเมล็ดแคคตัส (Gymnocalycium sp.) ด้วยแสง light emission diode และฮอร์โมนจิบเบเรลลิน

พงศกร นิตย์มี ณรงค์ศักดิ์ กุลกรินีธรรม จักรกฤษณ์ ศรีแสง เตชิตา ปิ่นสันเทียะ ภัทรา ประทับกอง

เรวัตร จินดาเจี่ย พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี และ สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์

265-268

ศึกษาเปรียบเทียบการเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูหัวเรือ

สุดใจ ล้อเจริญ จีรภา ออสติน จันทนา โชคพาชื่น และ รัชนี ศิริยาน

269-272

เปรียบเทียบการเติบโตและผลผลิตของพริกช่อในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและไร่เกษตรกร

สุดใจ ล้อเจริญ จีรภา ออสติน จันทนา โชคพาชื่น และ รัชนี ศิริยาน

273-276

การวิเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้ำเสือ: การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาวิตรี รังสิภัทร์

277-280

องค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยของพืชสกุลขมิ้นที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่สูงภูทับเบิก

อภิญญา วงศ์เปี้ย ชลลดา สามพันพวง ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์

วินัย สมประสงค์ และ สมชาย บุญประดับ

281-284

ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนและเอนไซม์คอเลสเตอรอลเอสเทอเรสของสารสกัดกากน้ำตาล

สุภาภรณ์ เลขวัต และ อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์

285-288

ผลของการสกัดด้วยเอนไซม์ต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าว

เรวดี มีสัตย์ วีรยุทธ พรหมจันทร์ สดศรี เนียมเปรม และ กุศล เอี่ยมทรัพย์

293-296

ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และการอยู่รอดของเชื้อโพรไบโอติกในโยเกิร์ตผงจากถั่วลูกไก่หลังการทำแห้งแบบพ่นฝอย

อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ นภสร นิ่มกลิ่น และ สุภาภรณ์ เลขวัต

297-300

การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล

รติยา ธุวพาณิชยานันท์ ดลฤดี ใจสุทธิ์ อนุสรณ์ เชื้อสามารถ และ จันทนา ไพรบูรณ์

301-304

ประเมินพันธุ์ข้าวโพดหวานสีม่วงแดงที่เหมาะกับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและชาจากไหม

ชฎามาศ จิตต์เลขา บงกชมาศ โสภา เสาวนีย์ ฝัดศิริ และ ชูศักดิ์ จอมพุก

305-308

ชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากเปลือกเสาวรสและเปลือกมะขามต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดขาวปลี ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เกศศิรินทร์ แสงมณี และ อิสระ ตั้งสุวรรณ์

309-312

การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว

รัชนี ศิริยาน เสาวนี เขตสกุล จีรภา ออสติน วีรยุทธ ดัดตนรัมย์ รุ่งนภา ทองเคร็ง

และ ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล

313-316

การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีซดราย

ชาลินี พินผึ้ง เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ และ สาวิตรี วทัญญูไพศาล

317-320

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพราบางชนิดต่อเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์

เพลินพิศ ยะสินธิ์ เยี่ยมศิริ มณีพิสมัย และ เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

321-324

ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพพุดดิ้งธัญชาติ

ธนวรรณ เพ็งชัย และ ศยามน ปริยาจารย์

325-328

การวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังแผ่นด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบสีม่วงไดแอนไอออนของโอไนโตรฟีนิลไฮดรอกซีลามีน

นงนุช สังข์อยุทธ์ ชนากานต์ นาคเวช สวามินี ไชยสวัสดิ์ กนกพร ไตรวิทยากร และ รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์

329-332

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้งเสริมผงจิ้งหรีด

อรลัดา เจือจันทร์ กัญญามาศ สายยศ และ อภิญญา การะเกต

333-336

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากรังไหมต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค

ชลิดา ฉิมวารี สุริยัณห์ สุภาพวานิช เฉลิมชัย วงษ์อารี ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร รชา เทพษร และ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

337-340

ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยเอทานอลและเอททิลอะซิเตรตต่อการยับยั้งเชื้อราโรงเก็บในเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน

นิภาดา ราญมีชัย และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

341-344

อิทธิพลของฤดูและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการติดเมล็ดและพัฒนาฝักของข้าวโพดหวานฮอกไกโด

กฤษณา บุญศิริ พัชราภรณ์ สมศรี สุทธิพงศ์ ร่มรื่น และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย

345-348

การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนข้อพลูคาวในสภาพหลอดทดลองเพื่อการผลิตพืชสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ

วรารัตน์ ศรีประพัฒน์ ประกาย อ่อนวิมล ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ และ สุพินญา บุญมานพ

349-352

พรีไบโอติกจากแป้ง 6 ชนิดที่เหมาะสมสำหรับจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีความสัมพันธ์กับโรคลำไส้แปรปรวน

ศศิวิมล พลเยี่ยม สุภัจรี เรืองสมวงษ์ และ สุภาภรณ์ เลขวัต

353-356

ผลของบรรจุภัณฑ์ขายปลีกต่อคุณภาพ และการประเมินอายุการวางจำหน่ายของกล้วยหอมทอง (Musa (AAA group, ‘Gros Mitchel’ sub.))

วิสะนี เหนือเมฆิน รัชนีวรรณ กุลจันทร์ พรธีรา รัตนรัตน์ และ ภัทรพร เรียงภิรมย์

357-360

อิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อสมบัติและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก

ศิรดา สังสินชัย ธีร์ธวัช เพชรพรประภาส นนท์กฤช ฮุนศรีนพรัตน์ กิตตธัช ศิริเวชพงศ์กุล

และ ชลิดา เนียมนุ้ย

361-364

การพัฒนาแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก

ศิรดา สังสินชัย ธีรพัฒน์ เติมธีรพรพิมล ธีรานุช ศรีศรัณยา ภัทรา วัฒนพันธุ์

และ ชลิดา เนียมนุ้ย

365-368

การสกัดพอลิแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ด้วยระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคที่มีของเหลวไอออนิกเป็นองค์ประกอบ และตรวจวัดปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในพอลิแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

มณีรัตน์ มีพลอย รัตนศิริ จิวานนท์ และ เสาวลักษณ์ เรืองศรี

369-372

ผลของการปรับสภาพที่สภาวะต่างๆ ต่อการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของกากยีสต์

ณัฐหทัย สุทธิวงษ์ และ ปิยดา สุขดี

373-376

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมันฝรั่งที่หมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Rhizopus oryzae ต่อฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase

ณัฐหทัย สุทธิวงษ์ ปิยดา สุขดี เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ และวสวัตติ์ ดำรงค์ธวัชชัย

377-380

พิษเฉียบพลันของสารสกัดใบมะรุมต่อปลานิลแดง

จิราพร กุลคำ  สมิง จำปาศรี  กิตติมา วานิชกูล และ วราภรณ์ ใจเย็น

381-384

ผลของกากน้ำตาล และคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสที่ผลิตจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลต่อการผลิตคุกี้เพื่อสุขภาพ

วราภรณ์ ศรเดช และ สุภาภรณ์ เลขวัต

385-388

การศึกษาระยะเวลาในการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

เรวัตร จินดาเจี่ย จักรกฤษณ์ ศรีแสง พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี จรรยา มุ่งงาม บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ

และ น้ำฝน ชาชัย

389-392

ผลของการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่

จรรยา มุ่งงาม สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ พงศกร นิตย์มี เตชิตา ปิ่นสันเทียะ ภัทรา ประทับกอง

และ เรวัตร จินดาเจี่ย

393-396

ปริมาณไขอ้อยที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้้าตาล

ณัฐหทัย สุทธิวงษ์ เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ และ ปิยดา สุขดี

397-400

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบไชยา

ศศิธร ธงชัย และ จาตุรงค์ จงจีน

401-404

ผลของสารเคลือบผิวคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสจากใบข้าวโพด ต่อคุณภาพของพริกสดระหว่างการเก็บรักษา

นิตยา ภูงาม อรอุมา นิลดา วชิราภรณ์ เสาแก้ว ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ อาทิตยา ดวงสุพรรณ และ วีรเวทย์ อุทโธ

405-408

การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ

ชัชฎาพร องอาจ และ แสงอรุณ สมิงไพร

409-412

สภาวะที่เหมาะสมในการพาสเจอร์ไรส์พิวเร่เยื่อหุ้มเมล็ดและเนื้อฟักข้าวต่อปริมาณไลโคปีน และเบต้าแคโรทีน

ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ นิตยา ภูงาม และ ชณิชา จินาการ

 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022