เชิญเข้าชมภาคโปสเตอร์ | Poster Sessions

Poster Presentation | กลุ่ม PE ด้านสารสกัดและเอนไซม์

Poster Presentation | กลุ่ม PF ด้านอาหาร

Poster Presentation | กลุ่ม PP ด้าน Post-Harvest

Poster Presentation | กลุ่ม PR ด้านพืช

Poster Presentation | กลุ่ม PZ ด้านอื่นๆ