cRDC13

Opening Session

ขอยกเลิกพิธีเปิด เหลือแต่การนำเสนอช่วงบ่าย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจะประกาศแจ้งการบรรยายพิเศษให้ทราบภายหลัง

Schedule for Opening Session and Keynote Speakers

Download
ขอยกเลิกพิธีเปิด เหลือแต่การนำเสนอช่วงบ่าย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจะประกาศแจ้งการบรรยายพิเศษให้ทราบภายหลัง

Meeting Link


ขอยกเลิกพิธีเปิด เหลือแต่การนำเสนอช่วงบ่าย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจะประกาศแจ้งการบรรยายพิเศษให้ทราบภายหลัง

Cisco Webex Meeting

Click to download
ท่านสามารถ Download App บนสมารท์โฟน ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้จาก App Store และ Play Store