National conference: CRDC13

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13

13 พฤษภาคม 2564

การประชุม CRDC13

รูปแบบใหม่ ผสมผสานกับการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

คลิก อ่านรายละเอียดโครงการ

คลิก อ่าน อัพเดทรูปแบบการประชุมและนำเสนอผลงาน

คลิก จดหมายจาก วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรตอบรับการตีพิมพ์ฉบับพิเศษ สืบเนื่องจากการประชุม CRDC13

คลิก ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการนำเสนอผลงานวิชาการในงาน CRDC13

กำหนดประชุมวิชาการ CRDC13

13 พฤษภาคม 2564

วันสุดท้ายในการส่งบทคัดย่อ และ ชำระค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ

ขยายเวลาเป็น 12 เมษายน 2564

หมดเขตในการส่งเรื่องเต็ม 

12 พฤษภาคม 2564

ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน

13 พฤษภาคม 2564

Download กำหนดการประชุม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ดูลำดับการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

การบรรยายพิเศษ

คุณอลงกรณ์ พลบุตร

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เรื่อง ยุทธศาสตร์เกษตรไทยในยุค 4.0

Download File

จากการบรรยาย

ผศ.ดร. อัครวิทย์
กาญจนโอภาษ

CEO Food Innopolis และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
เรื่อง นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์

Download File

จากการบรรยาย

ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ

CEO บริษัทสยามโปรฟรุตส์ จำกัด
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุด จากงานวิจัยสู่สินค้านวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Download File

จากการบรรยาย

Online Registration

ลงทะเบียนออนไลน์

Download

เอกสารขออนุมัติเข้าร่วมประชุม

Author guidelines

Download Template

Submission

การส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม

Registration Fee

อัตราค่าลงทะเบียน

Poster Download

ดาวน์โหลดโปสเตอร์การประชุม

National Conference CRDC13
สถานที่จัดการประชุม CRDC13
Online และ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย